Christmas reusable gift wrap small, green/white with white satin ribbon